Verdeling nalatenschap


Het verdelen van een nalatenschap zal vaak in verschillende fasen gebeuren.
Meestal zal als eerste de inboedel verdeeld worden. Dit kan door de erfgenamen in onderling overleg gebeuren, maar uiteraard ook met hulp van de notaris.
Als er een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, perceel land of garage) tot de nalatenschap behoort, kan deze worden verkocht. Het kan ook zijn dat één van de erfgenamen belangstelling heeft om bijvoorbeeld de woning op naam te krijgen. In het laatste geval wordt er een verdelingsakte door de notaris opgemaakt. De erfgenaam die de woning krijgt, zal dan de andere erfgenamen moeten uitkopen.

Als de laatste zaken zijn geregeld na een overlijden, kan het banksaldo verdeeld worden. Degene die het beheer heeft gevoerd (de betalingen heeft verricht) legt rekening en verantwoording af aan de andere erfgenamen. De erfgenamen verlenen vervolgens kwijting en decharge (goedkeuring) voor het gevoerde beheer. Vaak wordt deze rekening en verantwoording opgemaakt door de notaris, omdat deze een onafhankelijke partij is die de belangen van alle erfgenamen in de gaten houdt.
Nadat alle erfgenamen de goedkeuring hebben verleend, kunnen de gelden tussen de erfgenamen worden verdeeld, naar rato van ieders erfdeel.

Wettelijke verdeling


Als de overledene geen testament heeft gemaakt, geldt het wettelijk erfrecht. Als iemand een echtgenoot en kinderen nalaat, zijn de echtgenoot en de kinderen gezamenlijk erfgenamen. De echtgenoot wordt echter enig eigenaar van alle goederen van de erfenis. Hij of zij moet ook alle schulden betalen. De kinderen krijgen hun deel pas uitbetaald als de langstlevende is overleden. De langstlevende mag – een enkele uitzondering daargelaten – dus alle beslissingen nemen over de erfenis, zonder toestemming of goedkeuring van de kinderen.
Bij testament kan de wettelijke verdeling (met aanvullingen of wijzigingen) ook van toepassing zijn verklaard.

Als de wettelijke verdeling van toepassing is, geeft de wet aan bepaalde mensen rechten, bijvoorbeeld wilsrechten. Op deze rechten moet vaak binnen een korte tijd na het overlijden een beroep worden gedaan. Het is daarom van belang na een overlijden met de notaris contact op te nemen.

De wettelijke verdeling geldt ook als sprake is van een geregistreerd partnerschap, maar geldt niet voor samenwoners.
 
Bezoekadres
Meidoornlaan 29
9301 MA | Roden
Gemeente Noordenveld

Postadres
Postbus 2
9300 AA | Roden

Contactgegevens
info@hollandvdwoude.nl
Tel nr.: 050 501 9171
Fax nr.: 050 501 6304

Of laat u terugbellen
2022 Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en ontwikkeld door: Pro Ontwerp
Algemene Voorwaarden